Přijímací řízení

Věnujte pozornost mimořádným opatřením proti epidemii koronaviru. Z obecných informací referátu přijímací řízení FF UK (https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/zakladni-dokumenty-prijimacim-rizeni/) vyjímáme:
3.7 Děkan na základě písemné žádosti uchazeče může povolit distanční konání ústní zkoušky (uchazeč se zúčastní formou videokonference), pokud se uchazeč nemůže zúčastnit přijímací zkoušky ze závažných důvodů (zejména nemůže-li přicestovat ze zahraničí kvůli opatřením souvisejícím s koronavirovou infekcí) potvrzených čestným prohlášením. Žádost se podává na e-mail prijimacky@ff.cuni.cz nebo prostřednictvím aplikace přihlášky nejpozději deset dnů před konáním řádného termínu.
Dotazy týkající se obsahu přijímacích zkoušek směřujte na Jakuba Maršálka.
 1. Bakalářské studium – podmínky přijímacího řízení ZMĚNA!
 2. Magisterské studium – podmínky přijímacího řízení (beze změny)

Co je sinologie?

Filologicko-areálový program zaměřený na studium jazyka a kultury Číny v historických souvislostech i v souvislostech současného světa.

Proč studovat právě sinologii?

 • Absolvent sinologie má schopnost lépe rozumět současnému světu a kriticky uvažovat o jeho budoucnosti.

Čínská civilizace, dlouho do značné míry nezávislá na civilizaci evropské, představuje kulturní zkušenost lidstva, kterou stojí za to objevovat a poznávat. V dnešním propojeném světě se z exotického Orientu Čína proměnila v součást i naší každodenní reality.

Proč obor filologický a proč areálový?

Filologický přístup předpokládá, že plné porozumění cizí kultuře je možné pouze skrze ovládnutí jejího jazyka a schopnost rozumět jejím textům. Areálový přístup znamená, že studium umožňuje vedle jazyka a literatury věnovat se také dějinám, včetně kulturních dějin, filosofii a náboženství, politologii, mezinárodním vztahům, antropologii…

Historie oboru na Univerzitě Karlově

 • Studijní program sinologie odpovídá studijním programům na nejlepších evropských univerzitách.

Počátky české sinologie souvisejí s působením prof. Rudolfa Dvořáka na Univerzitě Karlově na konci 19. století. Obor se plně rozvinul po druhé světové válce a zásluhou profesora Jaroslava Průška a jeho žáků získal mezinárodní pověst „Pražské školy sinologie“.

Studium sinologie na FF UK

 • bakalářský program
 • magisterský program
 • studium samostatně i v kombinaci s dalšími obory podle vlastní volby
  V minulosti byly nejoblíbenější kombinace s různými jazyky na translatologii, s dalšími filologickými obory nebo s filosofií a religionistikou.
 • přednost kvalitě před kvantitou
 • individuální přístup
 • přátelská komunita studentů a učitelů

Učitelé

 • tým nejlepších českých sinologů, zkušených učitelů a mezinárodně uznávaných odborníků

Naši učitelé jsou autory odborných monografií v českém i anglickém jazyce, studií v odborných a populárních časopisech a překladů významných děl čínské kultury. Někteří pravidelně komentují v médiích aktuální dění a zprostředkovávají poznání Číny pro širší veřejnost. V našich kurzech přednášejí také odborníci z Orientálního ústavu Akademie věd ČR a z Národní galerie.

 • přednášky zahraničních hostujících profesorů
 • rodilá mluvčí v kurzech praktického jazyka

Jazykové kurzy a jazykové dovednosti

 • intenzivní jazykový kurz: 10–12 hodin jazyka týdně (bakalářský program), 4 hodiny jazyka týdně (magisterský program).
 • fonetiku, gramatiku, písmo vysvětlují čeští učitelé, procvičování praktického jazyka vede rodilá mluvčí se specializací na výuku čínštiny pro cizince
 • četby moderních textů, které se postupně mohou profilovat podle zájmu studentů (krásná literatura, žurnalistické texty, odborné texty, dokumenty z dějin 20. století atd.)
 • překladatelský seminář

Během bakalářského studia mají studenti dosáhnout úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce (tj. HSK 4 čínské státní zkoušky).

Klasická čínština

 • Součástí programu je kurz klasické čínštiny, svým rozsahem a intenzitou odpovídající programům nejlepších světových univerzit a jedinečný v České republice.

Ozvuky starých textů hrají důležitou roli i v moderní frazeologii a lexiku a objevují se v projevech politiků i v populární kultuře. Znalost starších forem jazyka je nezbytná pro ovládnutí čínštiny na nejvyšší úrovni a pro orientaci v dnešní čínské kultuře, stejně jako pro studium dějin, literatury, umění, filosofie a náboženství.

Nabídka volitelných kurzů

 • široká nabídka povinně volitelných předmětů zaměřených na starou i dnešní Čínu
 • Čína i Taiwan
 • literatura, historie, lingvistika
 • semináře s individuálním přístupem pedagogů
 • důraz na samostatnou práci a kritické myšlení
 • kurzy dalších orientálních jazyků (vietnamština, japonština, korejština, tibetština, mongolština, barmština, thajština a další)

Bakalářský program je koncipován tak, aby vedle jazykových dovedností poskytl také základní přehled o tradiční i současné Číně, včetně Taiwanu. Součástí studia jsou semináře věnované praktickým dovednostem při vyhledávání informací a psaní odborné práce. Povinně volitelné kurzy umožňují studentům specializaci podle vlastního zájmu a jsou přípravou pro psaní závěrečné bakalářské práce. Mezi povinně volitelnými předměty naleznete např. „Úvod do čínské poezie“ (O. Lomová), „Kapitoly z mluvnice klasické čínštiny“ (L. Zádrapa), „Čína doby Letopisů“ (J. Maršálek), „Čínská povídka 20. století“ (D. Andrš), „Věda a modernizace v Číně a Japonsku“ (J. Hudeček), Ideologie a kultura v ČLR (O. Lomová) a mnoho dalších.

Těžiště magisterského programu je v povinně volitelných přednáškách a seminářích tak, aby vyhověly zájmu studentů o tradiční, či moderní Čínu a jejích dalšímu zaměření (filologickému, nebo historickému, kulturnímu a areálovému). Vycházíme vstříc individuálnímu zájmu studentů a také jim nabízíme zapojení do studentské vědecké činnosti.

Internacionalizace

 • Všichni studenti mají možnost absolvovat minimálně semestrální intenzivní jazykový kurz v ČLR nebo na Taiwanu.
 • Do Prahy z celého světa přijíždějí na pozvání Mezinárodního sinologického centra Chiang Ching-kuovy nadace významní hostující profesoři.
 • Výměnné programy Erasmus.
 • Zahraniční stáže na Taiwanu a v ČLR pro studenty magisterského studia v rámci meziuniverzitní výměny.

Uplatnění

Naši absolventi nemají problém s uplatněním. Učí na vysokých školách v ČR (např. univerzity v Olomouci a Brně, Vysoká škola ekonomická), pracují v Orientálním ústavu AV ČR, v Národní galerii a Národním muzeu, ale také v diplomacii, v mezinárodních institucích, v neziskových organizacích nebo jako žurnalisté. Žádaní jsou jako učitelé čínského jazyka v jazykových školách a firemních kurzech, jako tlumočníci a překladatelé, včetně tlumočení při politických jednáních na nejvyšší úrovni.

 

 

Bakalářské studium sinologie

Přihláška

Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia: 3 roky
Kombinovatelnost: samostatné i sdružené (dvouoborové) studium; kombinovatelnost se všemi programy bakalářského studia, které umožňují sdružené studium
Maximální počet přijímaných: 20

Profil absolventa:

A – Jazykové znalosti a dovednosti
 • Absolvent umí komunikovat v moderní čínštině na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR; tj.stupeň 4 čínské státní zkoušky HSK), to znamená, že je schopen běžného komunitního tlumočení.
 • Absolvent umí překládat texty v moderní čínštině na úrovni B1 SERR, včetně jednodušších textů publicistického stylu.
 • Absolvent ovládá základy teorie a dějin čínského jazyka a písma.
 • Absolvent rozumí jednodušším textům v klasické čínštině období 500-1 př.n.l., tj. textům určujícím pro čínskou civilizaci, k nimž se odvolávají Číňané i v moderní době, a umí je překládat. Sdružené studium tuto znalost neposkytuje.
B – Nejazykové znalosti a dovednosti
 • Absolvent má základní přehled o politických, společenských a ekonomických dějinách Číny od prehistorie po současnost.
 • Absolvent je schopen porozumět problémům současné čínské společnosti v kontextu politických a společenských dějin Číny.
 • Absolvent zná dějiny tradiční i moderní čínské literatury v širších kulturních souvislostech.
 • Absolvent je schopen se orientovat v historii mezikulturních kontaktů mezi Evropou a Čínou a umí kriticky a metodologicky poučeně přistupovat ke studiu čínské civilizace (s přesahem do obecné metodologie jazykovědy, historiografie a literární vědy).
 • Absolvent dokáže samostatně pracovat s informačními zdroji relevantními pro odborné zkoumání Číny.
 • Absolvent umí psát formálně a myšlenkově uspořádané odborné texty střední délky, správně citovat prameny a   literaturu.
Charakteristika profesí
 • ve státní správě
 • v mezinárodních organizacích
 • v neziskových organizacích (včetně mezinárodních)
 • v publicistice
 • v nakladatelské práci
 • v kulturních institucích, včetně muzeí a galerií s asijskými sbírkami,
 • v turistickém ruchu
Přijímací zkouška
Písemná část zkoušky se v roce 2020 nekoná!
2. kolo – Ústní část (v českém nebo slovenském jazyce)
 1. zkouška z anglického jazyka (max. 5 10 bodů)
 2. znalostní pohovor vycházející z předloženého seznamu četby k oboru, včetně překladů literárních děl čínských autorů, u nichž se předpokládá, že uchazeč o nich pohovoří v širších historických souvislostech (max 25 45 bodů)
 3. motivace a předpoklady ke studiu sinologie; součástí hodnocení je jazykový projev a kvalita seznamu přečtené literatury po obsahové i formální stránce (max. 20 45 bodů)
  Seznam přečtené literatury (zvlášť beletrie a zvlášť naučné literatury): nestanovujeme povinnou ani doporučenou literaturu, volba titulů, jejich počet a kvalita je ukázkou orientace uchazeče v oboru; hodnotí se také schopnost přečtené knihy či odborné články představit a v neposlední řadě formální náležitosti seznamu – dodržení jednotné bibliografické normy
Další požadavky ke zkoušce:

seznam přečtené odborné, populárně-naučné a krásné literatury vztahující se k oboru (odevzdává se u ústní části přijímací zkoušky) – musí být vytištěný a seřazený podle abecedy

Podmínky přijetí:

Do ústníha kola zkoušky postupují uchazeči, kteří v písemném kole získali alespoň 25 bodů. Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí nižším, než je maximální počet přijímaných. Při rovnosti bodů na posledním místě jsou přijati všichni uchazeči s tímto počtem bodů i nad rámec předem stanoveného maximálního počtu. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Prominutí přijímací zkoušky: nelze
Připravný kurz: nekoná se

Navazující magisterské studium sinologie

Přihláška

Forma studia: prezenční
Jazyk výuky: čeština
Standardní doba studia: 2 roky
Kombinovatelnost: samostatné i sdružené (dvouoborové) studium; kombinovatelnost se všemi programy navazujícího magisterského studia, které umožňují sdružené studium
Maximální počet přijímaných: 20

Profil absolventa:

Odborné znalosti
 • Různé styly moderní čínštiny
 • Teoretické problémy transformace Číny v moderní době
 • Prohloubení znalostí klasické čínštiny nebo získání základů, pokud je neměli z bakalářského stupně studia (není ve sdruženém studiu)
 • v modulu Čínský jazyk a literatura – stylistické a pragmatické nuance moderní čínštiny, významné osobnosti a proudy čínského myšlení a literatury v moderní době a jejich vztah k čínské kulturní tradici a její transformaci v moderní době, metodické přístupy a pojmový aparát k studiu problémů moderní čínštiny a čínské literatury; volitelně hlubší znalosti literárního jazyka a krásné či filozofické literatury vybraného předmoderního období
 • v modulu Dějiny a kultura Číny – dějiny moderní Číny, vývoj politických a ideologických proudů od konce 19. století, přístupy k tradiční kultuře v moderní době, metodické přístupy a pojmový aparát ke studiu dějin a kultury; významné postavy a přístupy čínské i západní historiografie; volitelně znalosti specifických oblastí moderní čínské kultury (umění, filozofie, vědy)
 • ve sdruženém studiu pouze část poznatků ze zvoleného modulu dle vlastního výběru
Odborné dovednosti
 • Mmoderní čínština na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (mluvený projev) a C1 (porozumění psaným textům)
 • Četba textů v klasické čínštině různé úrovně v závislosti na vstupní znalosti z bakalářského stupně (ne u sdruženéo studia).
 • Četba textů v moderní čínštině (literární a žurnalistické texty, odborná literatura)
 • Četba textů v historických registrech čínštiny – modernizovaném literárním jazyce (wenyanu) 1. pol. 20. století, jazyce baihua 18.-20. století (ne u sdruženého studia)
 • Výuka moderní čínštiny v kurzech pro dospělé, nebo doprovodné tlumočení při obchodních jednáních, nebo překlad literárních textů
 • Psaní českého odborného textu s rozsáhlým poznámkovým a citačním aparátem
 • Použití metod lingvistického a sociálně-vědného výzkumu relevantní pro Čínu (ne u sdruženého studia)
Charakteristika profesí
 • Zaměstnání ve státní správě, neziskových organizacích i soukromém sektoru vyžadující náročnější mezikulturní komunikaci
 • Např. v diplomacii, v médiích, v mezinárodních organizacích, v nezávislých think tancích zaměřených na současnou Čínu
 • Práce v muzeích s čínskými sbírkami, v kulturních institucích, v obchodu s uměním
 • Výuka čínštiny v kurzech pro dospělé včetně metodického vedení, doprovodné tlumočení náročnějších jednání, zakázkové překlady odborných textů
Přijímací zkouška
Zkouška je jednokolová, pouze ústní.
Uchazeč může být absolventem bakalářského studijního programu v oboru sinologie či podobně zaměřených areálových studií. Může být také absolventem studia jiného oboru humanitních či společenských věd, musí však prokázat adekvátní znalost čínského jazyka a sinologické vědomosti odpovídající zamýšlenému profilování jeho magisterského studia.

Průběh zkoušky:
 1. četba a překlad moderního čínského textu (úroveň B1 SERR – vzorový text, max. 20 bodů)
 2. motivační pohovor s přihlédnutím k předloženému seznamu odborné sinologické literatury vztahující se k zájmu uchazeče; při bodovém hodnocení se přihlíží i k samotnému seznamu (max. 50 bodů)
 3. pohovor nad tezemi bakalářské práce (viz níže); teze jsou zahrnuty do bodového hodnocení (max. 30 bodů)
Další požadavky ke zkoušce:

Nejpozději týden před termínem ústní přijímací zkoušky odevzdá uchazeč teze bakalářské práce na sekretariátě Ústavu Dálného východu FF UK, a to buď fyzicky, nebo elektronicky na e-mailovou adresu sekretářky ústavu: Miroslava.Jirkova@ff.cuni.cz.
U ústní přijímací zkoušky odevzdává uchazeč podepsaný seznam přečtené odborné literatury vztahující se k profilování jeho zájmu v magisterském studiu.

Podmínky přijetí:

Přijat ke studiu může být uchazeč, který u přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí niižším, než je maximální počet přijímaných. Při rovnosti bodů na posledním místě jsou přijati všichni uchazeči s tímto počtem bodů i nad rámec předem stanoveného maximálního počtu. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání.

Prominutí přijímací zkoušky: nelze

Datum poslední aktualizace: 21.5.2020

Úvod > Studium > Přijímací řízení