O sinologii

Sinologie (hanxue 漢學) je filologicko-historický obor, jehož cílem je komplexní porozumění čínské civilizaci.

Na FF UK je možné studovat sinologii ve všech stupních vysokoškolského studia (bakalářský, magisterský a doktorský).

Bakalářské studium sestává z intenzivního kurzu moderního jazyka a jeho gramatického systému (včetně speciálních kurzů čínského písma, lexikologie, fonetiky a četby textů), dále ze základního kurzu klasického čínského jazyka (obsáhne systematickou gramatiku v širších jazykovědných souvislostech a četbu klasických textů), přednášek poskytujících obecný přehled o čínských dějinách a kultuře a ze seminářů, kde si studenti osvojují základy odborné práce v oblasti jazykovědy, literární vědy a starých i moderních dějin.

Absolvent získá znalost čínského jazyka na úrovni B-1 Společného evropského referenčního rámce (tj. stupeň 5 čínské státní zkoušky HSK), osvojí si základní znalosti klasického čínského jazyka a základy samostatné odborné práce, včetně vyhledávání informací.

Těžiště navazujícího magisterského studia spočívá v přednáškách a seminářích rozdělených do čtyř specializačních modulů (lingvistika čínštiny, klasická literatura, moderní literatura, dějiny a kultura moderní Číny). Výuku pravidelně obohacují kurzy hostujících profesorů působících v rámci Mezinárodního sinologického centra při Karlově univerzitě.

Absolvent magisterského studia ovládá moderní čínský jazyk na úrovni odpovídající standardu B-2 SERR (stupeň 6 HSK) a má průpravu také pro samostatnou práci s texty v klasickém jazyce. Je kvalifikovaným odborníkem na čínskou společnost a kulturu v širokém slova smyslu a má schopnost kritické reflexe pramenů a literatury. Další odborné znalosti získává v rámci zvolené specializace. Magisterský titul je podmínkou pro pokračování ve studiu v doktorském programu.

Doktorské studium sinologie se realizuje v rámci širšího programu Dějiny a kultury Asie. Zájemcům o lingvistiku čínštiny doporučujeme program Jazyky zemí Asie a Afriky.

Úvod > KSI > O sinologii